Adatvédelmi nyilatkozat

A VG Sport Tanácsadói Betéti Társaság (a továbbiakban: „VG Sport”) (székhely: 4502 Vasmegyer, Kossuth utca 125.; adószám: 26330541-1-15; cégjegyzékszám: 15-06-095464) vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. A Felhasználó a https://vgsport.app/ weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a jelen adatvédelmi irányelvben foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja és az abban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat („Szabályzat”) a https://vgsport.app/ oldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési-, adatvédelmi szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat a Felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) tartalmazza. A jelen Szabályzatban nagybetűvel használt fogalmak az Felhasználási feltételekben meghatározott tartalommal értendőek, az itt tett kiegészítésekkel.

Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme útján.

A Szabályzat területi hatálya a Szolgáltatás nyújtása körében történő adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya a Felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy a Felhasználó a Szolgáltatás megszűnését követően, a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az Üzemeltetőtől/Szolgáltatótól.

1. Fogalmak

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

felhasználó: a Szolgáltató által nyújtott, Felhasználási feltételekben meghatározott szolgáltatás igénybe vevője, aki a 18. életévét betöltötte (vagy a rá irányadó korhatárt elérte és a rá irányadó jog szerinti törvények alapján a szolgáltatást jogosult igénybe venni, és aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a Felhasználási feltételekben foglaltakat;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2. Az adatkezelő megnevezése

VG Sport Tanácsadói Betéti Társaság (a továbbiakban: „VG Sport”) (székhely: 4502 Vasmegyer, Kossuth utca 125.; adószám: 26330541-1-15; cégjegyzékszám: 15-06-095464) vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1 Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében az Üzemeltetőnek megadott a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok email útján önkéntesen történő megadásávall adja meg.

4. Az adatkezelés módja és célja

4.1 A szolgáltatás igénybe vétele megrendeléshez kötött. A megrendelés során a Felhasználónak kötelező megadnia az Üzemeltető által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az előfizetői nyilatkozaton további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével. Az Üzemeltető a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4.2 A megrendelés során kötelezően vagy nem kötelezően megadott adatok kezelésének célja: a) a Felhasználó azonosítása a Szolgáltatás használata során; b) a Felhasználó adataihoz való korlátozott hozzáférés biztosítása a Szolgáltató részére; c) a Szolgáltatás fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges statisztikai célú felhasználás, d) az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében Szolgáltató felé; e) az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében az Értékesítők felé.

4.3 Az adatok a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, fogyasztói szokásainak megismerését és a Felhasználó fogyasztói jogainak érvényre jutását szolgálják. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag a Felhasználó önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az Üzemeltető működési köréhez kapcsolódnak. Ebben a körben az adatszolgáltatás önkéntes.

5. Felhasználó hozzájárulása, jogai és kötelezettségei

5.1 A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre, postacímére vagy telefonszámon szóbeli közvetítéssel az Üzemeltető reklám, promóciós leírásokat, az Üzemeltető érdekkörébe tartozó kérdőíveket és egyéb hírlevelet küldjön (továbbiakban együttesen: anyagok). Az anyagok az Üzemeltetővel szerződésben álló harmadik személyek anyagait, reklámjait, promócióit vagy egyéb, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő leírásokat is tartalmazhatnak. A megküldött anyagok a direktmarketing körébe is tartozhatnak. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az anyagok napi rendszerességgel, vagy akár naponta több alkalommal közvetítésre kerüljenek.

5.2 A Felhasználó kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy az általa megadott és az Üzemeltető által rögzített adatokat és információkat a Szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy Szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessen.

5.3 A Felhasználó az oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Szolgáltatás bármely szabályzatát megszegte. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

5.4 A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a Felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden Felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. A Felhasználó jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más Felhasználó személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely a szolgáltatás rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat. A Felhasználó nem valósíthat meg olyan magatartást, amely kéretlen reklámlevelek (spam) küldését eredményezi. A Felhasználó köteles tartózkodni olyan elektronikus levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa, vagy az Üzemeltető vagy partnerei jó hírnevét csorbítsa.

5.5 A Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. A Felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Szolgáltatás informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, Szolgáltatás reklámozására irányul.

5.6 A Felhasználó köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert és értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Üzemeltetővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

5.7 A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Szolgáltatás használata során. Az Üzemeltető a visszásságot a bejelentéstől számított, a Felhasználási feltételekben rögzített időtartamon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről az Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszűnteti.

6. Üzemeltető felelőssége

6.1 Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága és a személyes adatok védelmének érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

6.2 Az Üzemeltető a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

6.3 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más szabályzatát sértő Felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje és a már megszerzett kedvezményeit ezzel együttesen elvegye.

6.4 Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten megadja.

6.5 A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Üzemeltető csak a Felhasználó kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.

6.6 Az Üzemeltető kizárja felelősséget a Felhasználó által az Üzemeltető vagy szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.

7. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, azok eldöntése, vitatása esetén a mindenkori hatályos Felhasználási feltételek rendelkezései irányadóak.

Vissza a kezdőlapra